DEZEGA опровергает неправдивую информацию

НОВОСТИ
НОВОСТИ
DEZEGA опровергает неправдивую информацию

Компанія DEZEGA, передбачаючи можливі запитання від своїх контрагентів та партнерів, повідомляє про розміщення в мережі Інтернет недостовірної інформації, яка ганьбить ділову репутацію компанії та принижує честь і гідність її працівників.

Ми розуміємо та переконані, що усі негативні за змістом матеріали про компанію DEZEGA, розміщені в мережі Інтернет, у тому числі сформований журналістом А. Фурманюком, є порушенням всіх існуючих принципів журналістської етики, і є прямим проявом «замовних» та недоброчесних дій з боку наших конкурентів.

Офіційно повідомляємо, що безпосередньо відносно компанії DEZEGA ніколи не порушувалися кримінальні провадження та не виносилося жодного процесуального документу про пред’явлення кому-небудь із керівників або інших працівників компанії повідомлення про підозру в скоєні якого-небудь правопорушення. Усі питання, які виникали до компанії DEZEGA , відповідно до змісту наведених у «замовних» Інтернет-публікаціях ухвал суду, стосувалися лише дослідження слідчими органами фінансово-господарських взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання в межах «фактових» кримінальних проваджень, порушених, за нашим переконанням, також необґрунтовано, свідченням чого є їх закриття, на підставі відсутності складу і події правопорушень.

Компанія DEZEGA при наявній необхідності та на прохання наших контрагентів або партнерів, надасть можливість ознайомитися з документами кримінального процесуального характеру, які спростовують викладені в «замовних» статтях нісенітниці та безглуздя.

 

Компания DEZEGA, предвидя возможные вопросы от своих контрагентов и партнеров, сообщает о размещении в сети Интернет недостоверной информации, порочащей деловую репутацию компании и унижающей честь и достоинство ее сотрудников.

Мы понимаем и убеждены, что все материалы негативного содержания о компании DEZEGA, размещенные в сети Интернет, в том числе скомпилированный журналистом А. Фурманюком, нарушает все существующие принципы журналистской этики и есть прямым проявлением «заказных» недобросовестных действий со стороны наших конкурентов.

Официально сообщаем, что непосредственно относительно компании DEZEGA никогда не возбуждали криминального преследования и не выносили ни одного процессуального документа о предъявлении кому-либо из руководителей или других сотрудников компании сообщения о подозрении в совершении каких-либо правонарушений. Все вопросы, которые возникали в отношении компании DEZEGA, в соответствии с содержанием приведенных в «заказных» интернет-публикациях решений суда, касались только расследования следственными органами финансово-хозяйственных взаимоотношений с другими субъектами хозяйствования в рамках «фактовых» криминальных производств, начатых, по нашему убеждению, также необоснованно, о чем свидетельствует их закрытие по причине отсутствия состава и события правонарушения.

В случае необходимости и по запросу контрагентов и партнеров, компания DEZEGA предоставит возможность ознакомиться с документами криминального процессуального характера, которые опровергают изложенную в «заказных» материалах вздорную информацию.

Дата публикации